ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na mocy Uchwały Nr XXIII/257/16 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 sierpnia 2016 r. zmianie ulega stawka opłaty, która będzie wynosić 10,80 zł od osoby na miesiąc jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.
Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności po zmianie stawki, tj. do 10 października 2016 r.

INFORMACJA

Od 1 sierpnia br. na terenie naszej gminy zacznie obowiązywać nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku. Najistotniejsze zmiany dotyczą braku limitu odbieranych zmieszanych odpadów komunalnych.
Począwszy od miesiąca października w oddzielnych pojemnikach należy gromadzić popiół z palenisk domowych. Pojemniki do zbiórki popiołu do 15 września na posesje dostarczy firma REMONDIS Sp. z o.o. Pojemniki będą wywożone w okresie od października do maja raz na 4 tygodnie, w pozostałym okresie raz na 8 tygodni. Do końca lipca br. można jeszcze zgłaszać zapotrzebowanie na pojemniki na popiół. Zabrania się gromadzenia popiołu w pojemniku na odpady zmieszane!
Również w ramach ponoszonej opłaty każdy właściciel nieruchomości będzie mógł dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Łące przy ul. Cieszyńskiej 35 odpady remontowo-budowlane w ilości do 1 tony rocznie z posesji.
Zasady zbiórki odpadów segregowanych pozostają niezmienione, tzn. papier, tworzywa sztuczne, szkło, metale i opakowania wielomateriałowe zbieramy do żółtych worków lub żółtych pojemników.
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone kompostujemy we własnym zakresie, dostarczamy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Łące przy ul. Cieszyńskiej 35, na teren kompostowni przy ul. Złote Łany w Jankowicach, do kontenerów rozstawionych na terenie miasta lub zamawiamy w gminie pojemnik do zbiórki odpadów BIO za dodatkową opłatą.
W ramach ponoszonej opłaty mieszkańcy mogą dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Łące przy ul. Cieszyńskiej 35 następujące rodzaje odpadów:
papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe (kartony po mleku, napojach), meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, odpady zielone, odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady remontowo-budowlane w ilości do 1 tony z posesji /rok.

Informacja

Informujemy mieszkańców, że do 10 lipca br należy uiścić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za II kwartał 2016 r. Opłatę można wpłacać bez prowizji w kasie Urzędu Miejskiego w Pszczynie w dniach: poniedziałek w godz. od 7:00 do 15:30, od wtorku do piątku w godz. od 7:00 do14:30 lub przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego podany na informacji o opłacie.

Urząd Miejski w Pszczynie informuje

showthumb Urząd Miejski w Pszczynie informuje, że od 4 kwietnia br. na terenie gminy Pszczyna rozpocznie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Podczas zbiórki zbierane będą wyłącznie następujące rodzaje odpadów, które muszą zostać wystawione przed posesję najpóźniej
do godz. 7.00 w dniu ich odbioru:

  • stare meble, wersalki, fotele, krzesła, wózki dziecięce,
  • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny.

W pierwszym dniu zbiórki zostaną zebrane stare meble, natomiast
w dniach kolejnych sprzęt elektryczny i elektroniczny, wystawiony już w pierwszym dniu zbiórki. Harmonogram zbiórki.