Ile zapłacę?

pytania

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/586/22 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 30 czerwca 2022 r. poz. 4292) od 1 sierpnia 2022 r. na terenie gminy Pszczyna obowiązują następujące stawki opłaty:
– 34,80 zł/osobę/miesiąc jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
– 70,00 zł/osobę/miesiąc jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić za trzy kolejne miesiące kalendarzowe, w terminach:
– za I kwartał do 10 kwietnia danego roku,
– za II kwartał do 10 lipca danego roku,
– za III kwartał do 10 października danego roku,
– za IV kwartał do 18 grudnia danego roku.
Opłatę uiszcza się bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Pszczynie lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy podany w informacji o opłacie.