Ile zapłacę?

pytania

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/391/17 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 30 czerwca 2017 r. poz. 3916) od 1 sierpnia 2017 r. na terenie gminy Pszczyna obowiązują następujące stawki opłaty:
– 12,45 zł/osobę/miesiąc jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
– 24,90 zł/osobę/miesiąc jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić za trzy kolejne miesiące kalendarzowe, w terminach:
– za I kwartał do 10 kwietnia danego roku,
– za II kwartał do 10 lipca danego roku,
– za III kwartał do 10 października danego roku,
– za IV kwartał do 18 grudnia danego roku.
Opłatę uiszcza się bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Pszczynie lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy podany w informacji o opłacie.