Złóż deklarację

pdfKlauzula informacyjna

do pobraniapdfZgłoś zapotrzebowanie na pojemnik na popiół.

pdfDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

 

 

Złóż deklarację elektronicznie

W przypadku zmiany ilości osób zamieszkałych na terenie nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Pszczyny nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

*W przypadku braku programu do otwierania plików o rozszerzeniu  "PDF" istnieje możliwość pobrania programu Adobe Acrobat Reader DC z strony Adobe pod adresem " 
https://get.adobe.com/pl/reader/