INFORMACJA

Od 1 sierpnia br. na terenie naszej gminy zacznie obowiązywać nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku. Najistotniejsze zmiany dotyczą braku limitu odbieranych zmieszanych odpadów komunalnych.
Począwszy od miesiąca października w oddzielnych pojemnikach należy gromadzić popiół z palenisk domowych. Pojemniki do zbiórki popiołu do 15 września na posesje dostarczy firma REMONDIS Sp. z o.o. Pojemniki będą wywożone w okresie od października do maja raz na 4 tygodnie, w pozostałym okresie raz na 8 tygodni. Do końca lipca br. można jeszcze zgłaszać zapotrzebowanie na pojemniki na popiół. Zabrania się gromadzenia popiołu w pojemniku na odpady zmieszane!
Również w ramach ponoszonej opłaty każdy właściciel nieruchomości będzie mógł dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Łące przy ul. Cieszyńskiej 35 odpady remontowo-budowlane w ilości do 1 tony rocznie z posesji.
Zasady zbiórki odpadów segregowanych pozostają niezmienione, tzn. papier, tworzywa sztuczne, szkło, metale i opakowania wielomateriałowe zbieramy do żółtych worków lub żółtych pojemników.
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone kompostujemy we własnym zakresie, dostarczamy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Łące przy ul. Cieszyńskiej 35, na teren kompostowni przy ul. Złote Łany w Jankowicach, do kontenerów rozstawionych na terenie miasta lub zamawiamy w gminie pojemnik do zbiórki odpadów BIO za dodatkową opłatą.
W ramach ponoszonej opłaty mieszkańcy mogą dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Łące przy ul. Cieszyńskiej 35 następujące rodzaje odpadów:
papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe (kartony po mleku, napojach), meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, odpady zielone, odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady remontowo-budowlane w ilości do 1 tony z posesji /rok.