Odpady komunalne w firmie

Przedsiębiorco, jeżeli posiadasz stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie gminy Pszczyna, prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub zatrudniasz pracowników, masz obowiązek zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do Rejestru działalności regulowanej prowadzonym przez burmistrza Pszczyny, dostępnym pod adresem: https://bip.pszczyna.pl/rejestr-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci-na-terenie-gminy-pszczyna

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pszczyna umowa powinna być zawarta na odbiór zmieszanych odpadów (czarny pojemnik) jak również odpadów segregowanych (papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady).

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy zobowiązuje burmistrza do przeprowadzania cyklicznych kontroli wszystkich przedsiębiorców prowadzących swoją działalność na terenie gminy Pszczyna w zakresie posiadania umów na odbieranie odpadów komunalnych, ich zgodność z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku, jak również dowodów uiszczania opłat za te usługi.

W ramach kontroli przedsiębiorca otrzyma pisemne wezwanie do przedłożenia do Urzędu Miejskiego w Pszczynie kopii zawartej umowy oraz dowodów uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych.